Skip to main content English

Kontakt

Lageplan

Station 21J
T: +43 (0)1 40400-57000
T: +43 (0)1 40400-57080
F:+43 (0)1 40400-57010
F: +43 (0)1 40400-57120

Station Sekretariat 21J (9:00 Uhr-14:00 Uhr)
T: +43 (0)1 40400-57030
T: +43 (0)1 40400-57540

Ambulanz Sekretariat 6i (8:00 Uhr-16:00 Uhr)
T: +43 (0)1 40400-25400
T: +43 (0)1 40400-25410

E-Mail:  POST_AKH_I1M_KMT@akhwien.at


Knochenmarktransplantation

Universitätsklinik für Innere Medizin I

Universitätsklinikum AKH Wien
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien